ยืมง่ าย 5 ขั้นตอน อนุมัติไว กสิกร ไ ม่ต้องไปธนาคาร

วันนี้ทางเว็ บไซต์เร ามีสินเชื่ อมาแนะนำนั่นคือ “สินเชื่ อกสิกร” สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม เงิ นด่ วน “Xpress Loan” จากธนาคารกสิกรไทย

กู้ง่ ายผ่ านแอป K Plus สมัครง่ าย รู้ผลไว ได้เงิ นทันที อนุมัติไวสุดใน 15 นาที ใช้บัตรประชาชนใบเดียว เงิ นกู้ฉุกเ ฉินไ ม่ต้องค้ำประกัน

ใครๆก็สามารถขอเงินกู้ได้ เพียงมีอายุอายุ 20 ปีขึ้นไป สินเชื่ อเ งินด่วน “Xpress Loan”

เป็นสินเชื่ อของธนาคารกสิกรไทย ถูกกฎหมายแน่นอน อย่ าไปกู้นอกระบบ ให้กู้เงิ นผ่ านแอป K Plus หรือขอสินเชื่ อที่ธนาคารเท่านั้น

จุดเด่นเ งินด่ วน “Xpress Loan”

กู้ง่ าย ใช้แค่บัตรประชาชน เพียงใบเดียว

เงิ นกู้ฉุกเฉิน ไ ม่ต้องใช้ค้ำประกัน

อนุมัติไวสุดใน 15 นาที และได้เงิ นทันที

ดอกเบี้ยต่ำ ยอดผ่อนน้อย เริ่มต้นแค่หลักร้อย เพียงเดือนละ 330 บ าท

เพียงมีเงิ นเดือน 7,500 บ าท ก็กู้ได้แล้ว

อนุมัติไว ได้เงิ นก้อนไปใช้ทันที แค่สมัครสินเชื่ อเงิ น ด่ วน Xpress Loan ผ่าน K PLUS ตั้งแต่เวลา 09:00 – 19:00 น.

คุณสมบัติ/ผู้มีร ายได้ประจำ

มีสัญช าติไทย

มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

เมื่อรวมอายุผู้กู้ และระยะเวลา การผ่อนชำระ ต้องไ ม่เกิน 70 ปี

ผู้กู้ต้องมีร ายได้ 7,500 บ าท ขึ้นไป

มีอายุงาน 6 เดือน ขึ้นไป นับรวมที่ทำงานเดิมได้

มีหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติ ดต่อได้

คุณสมบัติ/อาชีพอิสระ

มีสัญช าติไทย

มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

เมื่อรวมอายุของผู้กู้ และระยะเวลาในการผ่อนชำระ ต้องไ ม่เกิน 70 ปี

ผู้กู้ต้องมีร ายได้ 20,000 บ าท ขึ้นไป

ประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติ ดต่อได้

เอกส ารการสมัคร

สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าร าชการ หรือรั ฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

เอกส ารแสดงร ายได้ เลือกอย่ างใดอย่ างหนึ่ง

สลิปเงิ นเดือน 1 เดือน อายุไ ม่เกิน 3 เดือน

หนังสือรับรองเงิ นเดือน อายุไ ม่เกิน 3 เดือน

เอกส าร 50 ทวิ ปีล่ าสุด

ในกรณีที่มีเงิ นเดือนน้อยกว่าเกณฑ์ร ายได้ขั้นต่ำ ผู้กู้เงิ นสามารถรวบรวมร ายได้จากที่อื่น ๆ ได้ เช่น ค่ าคอมมิชชั่น ค่ าล่ วงเวลา

หากท่ านสนใจสินเชื่ อสามารถสอบถามทางธนาคารกสิกรได้ทั่วประเท ศเลยค่ะ